Registro veiklos pradžia - nuo 2010-09-01.

Registro valdytojas - Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Registro tvarkytojai - bendrojo ugdymo mokyklos, ikimokyklinio ugdymo mokyklos, profesinio mokymo įstaigos, neformaliojo vaikų švietimo mokyklos ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklos, mokslo ir studijų institucijos, kiti švietimo teikėjai, vykdantys formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, mokslinius tyrimus, Nacionalinė švietimo agentūra.

Registro asmens duomenų tvarkymo tikslas - Registro objektų apskaita bei tinkamas asmenų identifikavimas registre.

Registro paskirtis - registruoti Nuostatuose nurodytus Registro objektus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti Registro objektų duomenis bei dokumentus fiziniams ir juridiniams asmenims.

Registro objektas - bendrojo ugdymo mokyklų, ikimokyklinio ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų, mokslo ir studijų institucijų, kitų švietimo teikėjų, vykdančių formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, mokslinius tyrimus, pedagoginiai darbuotojai ir (ar) tyrėjai bei asmenys, pageidaujantys būti Švietimo įstaigų vadovų rezerve.